Последователи

петък, 9 февруари 2018 г.

Методика за диагностика на паметта. Тест „10-те думи” на Александър Лурия

1. Цел – Оценка състоянието на паметта, активността на вниманието и уморяемост.
2. Описание – Методиката включва стимулен материал, който се разработва обикновено от самия експериментатор и представлява набор от 10 думи, който трябва да са популярни, кратки (от 1-2 срички и не трябва да са близки по значение). Изследват се трите основни паметови процеса: а/ запомняне (фиксация), б/ възпроизвеждане (репродукция) и в/ задържане (ретенция).
Методиката може да бъде приложена спрямо деца над 5 г. и към възрастни.
Методиката се прилага по следния начин: След инструкция, на изследваното лице се прочита набора от 10 думи и от него се иска да ги възпроизведе в произволен ред, колкото се може повече.  Четенето, респ. възпроизвеждането продължава не по-малко от 5-6 пъти, като всеки път експериментаторът маркира в бланката си (списъка с думи) всяка една възпроизведена дума, като отбелязва с цифра последователността, в който е била възпроизведена (виж приложената бланка). Ако изследваното лице каже някоя от думите втори или трети път, тя се маркира само веднъж.
3.1. Инструкция (вариант за деца): Сега ще проверим твоята памет. Аз ще ти казвам думи, ти ще ги чуеш, а след това ще ги повториш колкото можеш. Повтаряш ги  в произволен ред, така както се сещаш за тях”
Психологът прочита предварително подготвения списък от думи, без да бърза, отчетливо и  ясно. Изчаква отговора на изследваното лице и записва резултата в протокола. След това дава нова инструкция: „Сега отново ще ти прочета всичките думи, а ти трябва отново да ги повториш – и тези, които каза  и тези, които пропусна  първия път. Порядъка не е важен”
3.2. Инструкция (вариант за възрастни):Сега ще Ви прочета няколко думи. Слушайте внимателно. Когато спра да чета, Вие веднага трябва да повторите толкова думи, колкото сте запомнили. Повторете думите в произволен ред.
Психологът прочита предварително подготвения списък от думи, без да бърза, отчетливо и  ясно. Изчаква отговора на изследваното лице.  След това се дава нова инструкция: „Сега отново ще Ви прочета всичките думи, а Вие трябва отново да ги повторите – и тези, които назовахте и тези, които пропуснахте първия път. Порядъка не е важен”
Следващите опити (от 3 до 5 прочитания), се повтарят без инструкция, психологът просто казва: „А сега още веднъж”.
След 5-6 повторение, психологът казва: „След един час ще ми кажете думите още веднъж”.
На всеки етап, след повторението на думите, психологът записва възпроизведените думи в протокол, като под всяка възпроизведена дума от списъка, експериментаторът поставя кръстче, за онези, които са били повторени . Ако изследваното лице назове дума, която не е в списъка, тази дума се записва в отделна графа. След един час изследваното лице по молба на психолога възпроизвежда без предварително прочитане запомнените думи, които се фиксират в протокола
4. Стимулен материал: число, хор, камък, гъба, кино, чадър, море, пчела, лампа, котка
5. Обработка и интерпретация на резултатите
Получените и записани в протокола резултати, се отразяват в крива на запомнянето. По формата на кривата могат да се направят изводи за особеностите на запомнянето.
= Здравите деца с всяко следващо възпроизвеждане увеличават количеството на правилно назовани думи, докато изоставащите в развитието си деца възпроизвеждат по-малко количество и могат да демонстрират  увеличен брой излишни думи.  
= При изследване на възрастни, при третото повторение изследваното лице с нормална памет, обикновено възпроизвежда правилно 9-10 думи.
= Кривата на запомнянето може да даде сведения за състоянието на вниманието при изразена уморяемост.  Повишена уморяемост се регистрира в този случай, в който изследваното лице (възрастен или дете) веднага възпроизведе 8-9 думи, а след това всеки следващ път – все по-малко и по-малко, т.е. кривата в графиката не расте, а се снижава.
= Ако изследваното лице възпроизвежда все по-малко и по-малко думи, това може да свидетелства разсейване (отвличане) на вниманието и забравяне.
= Зигзагообразен вид на кривата говори за неустойчивост на вниманието.
= Крива, имаща формата на „плато” свидетелства за емоционална вялост на детето и отсъствие на заинтересованост.
= Броят на думите, запомнени и възпроизведени 1 час по-късно, показват какво е състоянието на дълговременната памет.

Изчисление на успеваемостта при първия етап - фиксация:
В самите графи се очертават най-добрите резултати от повторенията или се пишат в дясно в полето.
            1. Успеваемост-фиксация – събират се резултатите от всяко повторение от 1-я етап  (пет повторения) и се умножават по 2.
            у-фиксация = (5 + 6 + 7 + 9 + 8) х 2  = 33 х 2 – 66 %
Тези 66 % веднага се налагат в класификатора на проф. Константин Мечков и се получава, „умерено нарушение” което е между 68% и 51% ;

Изчисление на успеваемостта при втория етап - репродукция:
2. Успеваемост-репродукция (след 1 час) – разделя се резултата от 2-ри етап и най-добрия резултат от 1-ви етап. Частното се умножава по 100.
у-репродукция = (7 : 9) х 100 = 0,7 х 100 = 70%
Тези 70 % веднага се налагат в класификатора на проф. Мечков и се получава леко нарушение

Изчисление на успеваемостта при третия етап - ретенция:
3. Успеваемост-ретенция – разделя се резултата от 3-ти етап с резултата от 2-ри етап. Частното се умножава по 100.
у-ретенция = (8 : 7) х 100 = 0,1 х 100 = 110%
Тези 110 % веднага се налагат в класификатора на проф. Мечков и се получава „норма” над  84 %

II. „Kрива на запомнянето” (виж отново тест-приложението).
Маркират се от графиката постиженията от всеки етап и се свързват в крива;
Ш                  Маркери за норма:
- норма – възходяща линия
- норма – постоянно възпроизвеждане на първите 2-3 и последните 2-3 думи
Ш                  Маркери за нарушения:
- нарушение ако го няма началото от 2-3 думи  и края от 2-3 думи,  имаме „лабилен паметов процес”.
- нарушение – крива тип „зиг-заг”  говори за органно-мозъчен проблем, но няма гаранция.
Гаранцията е, ако:
            а/ първата точка (първо повторение) е по-ниска от 5 ;
            б/ кривата стига по-ниско от 9;
            в/ при повторението след 1 час – резултатът е едва 1-2 думи.
            Такава крива се нарича „органничен тип паметова крива”.
- нарушение – крива тип „плато” – получава се когато при две и повече повторения резултатът е един и същ. Говори за наличие на „съдова органика” (хипертония, хипотония, склероза, епилепсия). Кривата се нарича „съдов тип паметова крива”
- нарушение – повтаряща се крива при седмо, осмо или девето повторение, т.е. повтаря се без изменение. Кривата се нарича крива „мозъчно-травмен тип”
- нарушение – нови думи (конфабулации), с които запълва паметовите следи. Дори при добър резултат наличието на конфабулации (над 3) говори за „лабилен паметов процес”.
Особености:
– Новите думи (конфабулации), които пациентът си е измислил и посочил при теста е симптом за проблем в механичната памет, затова защото човек несъзнателно  запълва паметовите празнини. Колкото са повече, толкова по-зле.
– Важното е броят на запомнените думи да нараства.
– При проблем в паметта кривата е зигзагообрана.
– Друг неблагоприятен вариант е т. нар. „плато” – без промяна.
– Държи се сметка от къде сме почнали и къде е крайната точка, т.е. има ли развитие (успех).
– Ако са налице застойни или отрицателни стойности, тогава говорим за съдов проблем  (хипертония, хипотония)
– Признак за наличие на проблем е запомнянето на двата края на набора от думи и „загубване” на тези в средата. Например от 5 до 7 позиция.
Стереотипи на възпроизвеждането
-                     Когато думите се възпроизвеждат в реда на подаването, говорим за прав стереотип – добра фиксационна способност и за личностен стремеж към подреденост.
-                     Когато възпроизвеждането започва от последните думи — обратен стереотип –  несигурност на изследваното лице — стремеж да се подсигури с последните думи.
-                     Когато възпроизвеждането е зигзаговидно — зигзаговиден стеретотип —  затруднена организация на паметовата способност,
-                     Може и.да няма стереотип —  затруднена организация на паметовата способност,
Ако не искаме да изчисляваме успеваемост, ръководим се от ориентировъчна норма, която е достигането на 8 запомнени думи при третото повторение.
В норма човек може да запомни 7±2 елемента при еднократно подаване (думи, цифри, фигури). В теорията този кри­терий се означава като обем на паметта — пределното число еле­менти, които могат да бъдат запомнени при едно подаване.
При преценка на паметта като способност с методиката "Заучава­не на десет думи" изчисляваме успеваемост за фиксация, която бива два вида: средна успеваемост за фиксация — Уфср., и максимална успеваемост за фиксация — Уфмакс.; изчисляваме и успеваемост на репродукция, възпроизвеждане — Ув.
Средната успеваемост за фиксация е равна на средната аритме­тична от първите пет повторения. Тъй като думите са десет, за всяка възпроизведена дума се полагат 1.0 %. Максималната успеваемост за фиксация, Уфмакс., е равна на най-големия брой думи, запомнен при ,тези пет повторения, умножен по десет. Успеваемостта за възпроиз­веждане изчисляваме по формулата:
У B = (B : У Ф с р) . 100,
където В е броят на възпроизведените думи след един час.

Оформяне на заключение от психологическо изследване
Правила
Външният вид (шапка и антетка) се оформя както при диагностика на вниманието внимание. Съдържанието обаче включва новите сфери, принадлежащи на паметта.  И тук не се пишат цифри и проценти, а се посочват степените на Мечков (леко, умерено, значително, тежко, много тежко).
Механично-цифрова слухова  памет (Джйекъбсън) – дори при най-малки нарушения има висока значимост, т.е. дори при леко нарушение интерпретацията е за сериозен проблем.
Механично-зрителна памет  (Бернщайн) – дава информация за органично нарушение, ако са възпроизведени 3 и по-малко фигури + разминаване в резултатите по Джйекъбсън и „10-те думи” или под 35%.
Паметовата крива дава информация за нарушения от три типа:
а/ мозъчно-съдов
б/ мозъчно-органичен
в/ мозъчно-травмен или травмена болест.
Частични изводи – тук се посочват характерни нарушения, описват се с:
- наблюдава се (установи се, констатирано е) ............. нарушение;
- установена е тенденция към ....................
Общ извод -  Като цяло е установено леко нарушение на фиксацията с тенденция към значително нарушение на възпроизвеждането и ретенцията. Констатирани са признаци на нарушения от „мозъчно-съдов” тип (крива) с изразен лабилен паметов процес (конфабулации)
  
Примерен образец на бланка
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
ОТ ПРОВЕДЕНО ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

на ................................................................................, на  ......... год.

            Днес, ........2009г. от ..... до ..... часа, в ...............(място на провеждане).............. беше проведено психологическо изследване за диагностика на паметта на ......................................................., на ....... г., живеещ в ..............................................................................................
            Получени са следните резултати:
            1. Памет
            1.1. Фиксация – ...............................................................................
            1.2. Репродукция – ..........................................................................
1.3. Ретенция – ................................................................................
1.4. Механично-цифрова слухова  памет – .....................................
1.5. Механично-зрителна памет  – .................................................
1.6. Паметова крива  – ..................................................................
1.7. Конфабулации –
Изводи: ......................................................................................... 
                -          Частични изводи – ......................................................
                -          Общи, окончателни изводи – .......................................

Провел изследването:...............................
                                                        /име, фамилия, подпис/

Отп. в 2 екз.
Екз.№ 1 – пациента
Екз.№ 2 – към дело
дата: ........20..г.

            Приложение-1:
Скала на проф. К. Мечков:
Степен           Проценти         Отклонение
I                      над 84              няма /норма/
II                     84-68               леко
III                    68-51               умерено
IV                   51-34               значително
V                     34-17               тежко
VI                   под 17              много тежко.