Последователи

неделя, 22 март 2015 г.

Станфордска ревизия на Бине-Терман (Binet-Terman ( Л.Терман, М.А.Мерил - 1960)Методиката е приложима за проследяване на интелектуалното развитие във
възрастта от 3 до 16 години. Адаптирана е през 1973 год., от Г.Пирьов. В
стълбицата на всяка възраст са дадени по 6 тестови задачи за решаване.Към
някои от тях има посочени по няколко субтеста. След всеки тест е посочен
броя верни отговори необходим, за да се постави положителна оценка.
До 10 годишна възраст всеки разрешен тест се оценява като
постижение за два месеца развитие, до 12 години- три месеца, 13-14
години- четири месеца, 15-16 години (средно развит възрастен) - пет
месеца.
Изследването започва с поставяне тестовите задачи за навършена
календарна възраст на изследваното лице.Ако детето реши успешно всички
задачи за , напр. 5 годишна възраст се преминава към тези от следващата
възраст и така докато дава верни отговори.Ако не може да се справи със
задачите за 5-годишна възраст се дават задачи за 4 години.
При изчисляване на реалната умствена възраст на изследваното дете, за
основа се взема тази възраст, в която е дало сто процента верни отговори.
Тази възраст се превръща в месеци развитие. Всички разрешени тестови
задачи от по-горни възрасти ( по тяхното стойностно значение) се прибавят
към взетата за основа възраст. В резултат се получава реалната умствена
възраст на изследвания в месеци развитие. Календарната възраст също се
изчислява в месеци, след което получените стойности за умствена и
календарна възраст се нанасят по формулата
IQ = Умствена възраст разделена на Календарна възраст /в месеци/ x 100

Кажи ми на колко години си?
Оценка: Отговор без грешка.
Нареждане по подражание фигури от 3 кибритени клечки:
Можеш ли да наредиш като мене фигури от тези клечки? Експериментатора
дава 3 кибритени клечки на детето и сам той с други 3 клечки нарежда
последователно посочените фигури и изчаква детето да ги нареди по
подражание.
Оценка: Най-малко 2 вярно подредени фигури.
Рисуване на квадрат с молив:
"Виж, аз какво ще нарисувам. (Експериментаторът рисува квадрат на бял
лист с молив.) Сега нарисувай ти същото."Дава му същия лист, на който е
нарисувал квадрат, но има място и за рисунка на детето.
Оценка : Фигурата на детето трябва да има 4 прави ъгъла.
Повтаряне на 4 числа:
"Аз ще ти кажа числа, а ти ще ги повториш. Искаш ли? (Експериментаторът
прочита всяко число за 1 секунда.)"
а. 4-7-3-9;
b. 2-8-5-4;
с. 7-2-6-1;
Оценка: Най-малко една група трябва да повтори вярно.
Повторения на изречения с 12- 13 срички:
"Слушай сега, аз ще ти прочета нещо, а ти трябва да го повториш".
а. Името му е Иван и е добро момче.
b. Когато минава влакът ще чуем свирка.
с. Ние прекарахме добре на полето.
Оценка: Най-малко едно изречение съвсем вярно(от трите).
Експериментаторът показва как да се сравнят двете кутийки, Разбиране от
първа степен: "Какво трябва да направиш..."
а. Когато ти се спи?
b. Когато ти е студено?
с. Когато си гладен?
Оценка: Най-малко два верни отг.
3
ЗА 5 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Именува (при показване) основните цветове: червено,
зелено, жълто, синьо.
"Какъв цвят има това кубче (или кръгче)?"
Оценка: Не допуска грешка при нито един от цветовете.
От детето се иска да покаже последователно дясната си ръка,
лявото си ухо и дясното си око:
"Покажи ми дясната си ръка, сега лявото си ухо, а сега дясното си око."
Оценка: Три верни отговора от три показвания, или пет
отговора от 6 показвания.
3.Определение по употреба, или по-висше от употреба:
"Кажи ми какво е стол, вилица, кукла, молив, маса?"
Въпросът за всеки следващ предмет се поставя след като се
получи отговор за предишния.
Оценка: Необходими са 4 верни определения от 6 искания.
Пасианс:
От детето се иска да съедини правоъгълник, разделен по диагонал, като му
се показва цял правоъгълник със същите размер (10х5 см). Двата
триъгълника се поставят на разстояние 2 см. "Можеш ли да направиш от
тези парчета една цяла фигура като тази?" (Показва му се целия
правоъгълник.)
Оценка: Два верни от три опита. Всеки опит за една минута.
5.Сравняване на две тежести.
Материал: Две еднакви по вид кутийки (кибритени, но облепени по един и
същ начин), с различно тегло . З г. и 15г. Кутийките се поставят пред
детето последователно в три опита: З г - 15г; 15г - Зг; Зг - 15 грама." Искам
да ми кажеш коя кутийка е по-тежка." (като се поставят на отворените
длани на двете ръце и се сравняват.)
Оценка: От трите опита, най-малко два верни.
6.Изпълнение на три поръчки:
"Постави ключа на стола, затвори вратата и донеси кутията". Предметите
за изпълнение на поръчките трябва предварително да бъдат поставени на
съответното място.
Оценка: Трите поръчки трябва да се изпълнят от детето без грешка в
същия ред, в който са дадени.
ЗА 6 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
1." Кажи ми сега сутрин ли е или след обяд?"
4
Въпросът се задава точно.
Оценка: Не се допуска грешка в отговора.
2. "Кажи ми можеш ли да разбереш какво липсва на тази картинка".
На детето се показват последователно човешки глави в профил, като на
първата липсва окото, на втората устата, на третата носът. Една човешка
фигура "анфас" на която липсват ръцете.
Оценка: Трябва да се получат три верни отговора от четири показани.
3.Повторение на изречения с 16-18 срички:
"Слушай, аз ще ти прочета нещо, а ти трябва да го повториш..
а. Днес беше весело, намерихме едно мишле в капана.
b. През лятото Иван ходи да лови риба.
с. Ще изляза на разходка. Моля, дай ми сламената шапка!
Оценка: Необходимо е да се повтори най-малко едно от трите
изречения съвсем вярно, или две с по една грешка.
4.Завързване на възел.
На детето се дават две връзки за обувки и му се казва:" Завържи ги така, че
да се развържат.
Оценка: Трябва да са завързани на възел. Отбелязва се времето за
завързването.
Разбиране втора степен.
"Какво трябва да направиш?"
а. Ако вали дъжд и ти си на улицата.
b. Ако видиш, че къщата ви гори.
с. Ако заминаваш и изпускаш влака.
Оценка: Необходимо е най-малко два отговора да са верни.
Да преброи 13 еднакви копчета.
.Можеш ли да преброиш колко копчета има тук?" Преброяването се
извършва два пъти.(може ли да отброява.)
Оценка: Най-малко при единия от двата пъти преброяването да е вярно.
ЗА 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Да докосне 4 кубчета в определен ред.
Пред детето се нареждат в права линия без да се долепят едно до друго 4
еднакви по цвят и големина кубчета. Експериментаторът казва на детето:"
Гледай в какъв ред аз ще докосвам кубчетата, за да направиш и ти същото
след мен." Правят се три опита. Ред на докосването за първия опит:1,3,2,4; за
втория опит: 2,3,1,4; за третия опит: 2,4,1,3;
Оценка: От трите опита поне два трябва да са верни.
5
Да повтори 5 цифри в правилен ред.
"Аз ще казвам числа, а ти слушай, за да можеш след това да ги
повториш!" Всяко число се произнася за една секунда.
3,1,7,6,9; 4,2,8,3,5; 9,8,1,7,6;
Оценка: От трите опита поне един трябва да бъде верен.
.Да завърже на фльонга, панделка (ширит).
На детето се дава 30 см. тясна панделка или ширит (по добре цветен) и му се
показва от също такава панделка завързана фльонга на малка пръчка, и му се
казва: " Искам да завържеш тази панделка така, както е вързана тази тук. Ето
ти пръчица." Моделът се оставя пред детето. Може да го разгледа по-
подробно.
Оценка: Пълна оценка, ако завърже фльонга за една минута. Ако я
завърже за по-дълго време, или ако завърже прост възел за една
минута получава 1/2 оценка.
Разлика между два предмета.
Експериментаторът казва на детето :"Ти нали си виждал муха? А пеперуда?
Сега ми кажи по какво се различават муха от пеперуда?" По същия начин -
по какво се различават камък от яйце; дърво от стъкло.
Оценка: Необходими са поне два верни отговора от тритевъпроса.
Експериментаторът дава на детето лист хартия и молив, показва му
на друг лист нарисуван ромб и му казва: "Прерисувай ми на твоя лист тази
фигура!" Правят се три опита.
Оценка: От трите опита два трябва да бъдат верни, прерисуваната фигура да
наподобява ромб.
6.Кажи ми дните от седмицата.
Оценка: Не се допускагрешка.
ЗА 8 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
1.Броене от 20 до 0.
Експериментаторът казва: Ти нали знаеш да броиш до 20? Сега искам да
изброиш от 20 до 0: 20,19,18... и т. н. Хайде започни!
Оценка:Без грешка за 40 секунди. (В протокола се отбелязва времето за
броене и направените грешки.)
2. Разбиране трета степен.
Експериментаторът казва на детето:
Какво трябва да направиш?
а. Когато си счупил нещо, което не е твое?
b. Когато отиваш на училище и виждаш, че закъсняваш?
6
с. Когато някое другарче те удари без да иска?
Въпросите се задават последователно след като детето е отговорило на
предходния.
Оценка: Необходими са два верни отговора от трите въпроса.
3. Загубената топка на поляната.
Пред детето се поставя нарисуван на бял картон кръг с диаметър 6 см.,като
се оставя отвор от 1 см."Това е полянката на която е изгубена една
топка.Сега искам да влезеш в тази поляна и да потърсиш топката. Ето с този
молив ще отбелязваш къде ще я търсиш. Хайде започни! Влез в полянката
(стадиона) през вратичката!"
Оценка: В зависимост от последователността на търсенето.
4. Сравнение на две неща.
"Кажи ми по какво си приличат?
а. Дървата и каменните въглища;
b. Ябълката и прасковата;
с. Желязото и среброто;
d. Параходът и автомобилът
Оценка: Необходими са поне два верни отговора от 4-те въпроса.
Определение по високо от употреба.
Експериментаторът пита детето: Кажи ми какво е ?
а. Автомобил;
b. Тигър;
с. Картоф;
d. Войник
Оценка: Необходими са два верни отговора от 4-те въпроса. Определението
трябва да се направи чрез привеждане към съответно родово понятие-
предмет, превозно средство, човек, зеленчук и т.н.
6.Познаване на шест монети.
Нареждат се: 5 стотинки,
1ст., 10ст., 2ст., 50ст., 20ст.
Оценка: Детето трябва да разпознава посочените монети.
ЗА 9 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
1.Експериментаторът пита детето:
Коя дата е днес?Деня на седмицата, месеца, годината, деня на месеца.
Оценка: Допуска се грешка до 3 дни в числото на месеца.
2. Сравняване на 5 тежести с разлика помежду им от 3 грама.
Пред детето се поставят 5 съвсем еднакви по форма, големина и цвят
7
кутийки, но с тегло: 3, 9, 12, 15, 18 грама. Експериментаторът казва: Тези
кутийки са еднакви на вид, но са с различно тегло. Искам да ги подредиш от
най-леката до най-тежката последователно. Показва процедурата на
сравнение две по две с двете ръце. Правят се три опита.
Оценка: От трите опита два трябва да бъдат верни.
3.Повтаряне 4-ри цифри назад.
Внимавай аз ще ти кажа няколко цифри, които ти трябва да повториш в
обратен ред: 6,5,2,8; 4,9,3,7; 8,6,2,9; всяка цифра се чете за 1 сек.
Оценка: За трите опита е достатъчно един да е верен.
4. Съставяне на изречения от три думи.
Експериментаторът най-напред обяснява на детето: Знаеш ли какво е
изречение ? Няколко думи, които са свързани така,че да изразяват една
мисъл, например: "Аз имам книга". Сега аз ще ти кажа няколко думи, които
трябва да свържеш в едно изречение:
а. Момче, река, топка;
b. Работа, пари, човек;
с.Пустиня, река, езеро
Оценка : Необходими са две изречения от три опита.
Кажи ми кои са месеците на годината?
Опита се повтаря три пъти. Времето за именуването на
дванадесетте месеца във всеки опит - 15 секунди.
Оценка: Допуска се една грешка в именуването; от трите опита - два верни.
Обяснение на понятие, чрез подвеждане на две отделни понятия към
едно родово."Можеш ли да ми кажеш кон и куче какво са? Ако детето мълчи
експериментаторът казва: кон и куче са животни и продължава. "Кажи ми
какво са:
а. кукла и топка;
b. вилица и лъжица;
с. войник и ловец.
ЗА 10 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
1.Абстрактни думи - Кажи ми какво значи?
а. Милост
Ь. Любопитство
с. Тъга
d. Изненада
Оценка: Тестът е разрешен при три верни отговора.
2. Да повтори 6 цифри.
"Аз ще ти кажа няколко цифри и ти трябва да ги повториш в същия ред:
8
а. 2,9,3,8,1,7;
Ь. 9,6,2,3,8,1;
с. 5,1,7,2,6,9 Оценка: Необходими са два верни отговора от 3 опита.
3. Разбиране четвърта степен:
a.Какво трябва да кажеш когато ти искат мнението за някого, когото не
познаваш?
b. Защо трябва да ценим хората по-вече по делатаим, отколкото по думите?
с. Какво трябва да направиш преди да започнеш нещо важно?
Оценка: необходимо е да са верни два верни отговора.
4. 60 думи за 3 минути.
"Искам когато кажа "почни" да кажеш колкото можеш бързо всички думи,
които ти идват на ума.Дава пример: облаци, куче, стол, щастливи и пр. "
Хайде почни!" Думите се записват както се произнасят и се ограничават на
1/2 от минутата.
Оценка: тестът е разрешен при 60 и повече думи за 3 минути.
Повторение на изречения с 20-22 срички.
"Аз ще ти чета изречения, ти ги слушай добре, за да ги повториш точно":
а. Под крушата, където децата играят има хладна приятна
сянка.
b. Вече минава един часа, къщата е много тиха и котката спи.
с. Лято дните са топли, зима вали сняг и е много студено.
Оценка: тестът е разрешен при едно съвсем вярно повторение,
или при повторение на две изречения с по 1 грешка.
6.Назоваване на животни (12 за 1 минута)
"Ти познаваш много животни нали?Кажи ми кои знаеш, но колкото можеш
по-бързо."
Оценка: тестът е разрешен ако за минута детето назове 12 или
повече животни.
ЗА 11 - 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
1.Кажи ми какво е :
а. Съединение
b. Сравнение
с. Завоевание
d. Послушание
е. Отмъщение
Оценка: най-малко 3 верни отговора.
2. Можеш ли да дадеш две основания - да дадеш две обяснения на
9
следните въпроси:
а. Защо в една страна трябва да има много железопътни
линии?
b. Защо децата трябва да слушат родителите си?
Оценка: тестът е разрешен ако се получат два верни отговора.
3.Кажи по какво си приличат следните 3 неща?
а. Змия.крава.врабче;
b. Роза,картоф,дърво;
с. Вълна,памук,кожа;
d. Резеца на нож,монета,тел;
е. Книга,учител,вестник.
Оценка: необходими са 3 верни отговора.
4.Попълване на пропуснати думи.
"Ще ти дам изречения, в които са пропуснати думи и ти трябва
да ги попълниш." Изреченията се дават
последователно написани на отделни картончета и се четат от
експериментаторът.
а. Левски не е мислил за своята лична участ............той не е бил
егоист.
b. Вие да ............мислите,че моето мълчание се дължи на
незнание.
с. ..............той не ни даде честна дума, аз няма да му вярвам.
Оценка: необходими са два верни отговора. Отбелязва се времето за
разрешаване.
5.Пословица
"Ти нали знаеш какво е пословица? Когато нещо се казва в една форма, а се
разбира друго. Ето сега ти трябва да ми кажеш какво се разбира в следните
пословици:
а. Всяка коза за свой крак.
b. Сговорна дружина планина повдига.
с. Каквото посееш това ще пожънеш.
Оценка: необходими са поне два верни отговора от З
пословици.
6.Аритметични задачи.
"Продължи моля те този ред от цифри с още две числа.
а. 1,4,7,10,13
b. 2,6,10,14
с. 1,6,11,16
Оценка: трите задачи - верни. Отбелязва се времето за извършване.
10
ЗА 13 - 14 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
1.Абсурдни картини:
"Погледни картината и ми кажи какво неправилно има изобразено в нея.
Оценка:Верен отговор.
2.Съгласуване на противоположности.
"Кажи ми по какво си приличат:
а. зима и лято
b. щастлив и тъжен
с. шумен и тих
d. много и малко
е. начало и край
Оценка: необходими са три верни отговора.
3.Разсъждение. Дава се на лицето картон с разказ за да го следи, докато
експ-рът чете. "Искам да разбереш внимателно разказа:
"Моята къща беше ограбена миналата събота. Аз бях в къщи през целия
преди обяд, но бях излязъл след обяд до 5 часа. Баща ми напуснал къщата в 3
часа след обяд, а брат ми бил там до 4 часа. През кое време е ограбена
къщата?
Оценка: правилен отговор.
4.Ориентиране.
"Искам да ми кажеш към коя страна ще бъдеш обърнат с лице ако:
а. дясната ти ръка е насочена към север
b. лявата ръка е към изток
c.дясната ръка сочи към запад
Оценка- два верни отговора.
5.Съобразителност.
"Имаме да решаваме сложна и много интересна задача. Слушай добре! "Една
майка изпратила сина си до реката да и донесе точно 2 литра вода.Тя му дала
2 кофи - една от 5 литра, а друга от З литра. Кажи ми как може момчето да
измери точно 2 литра вода, като не използва нищо друго освен тия две кофи.
Оценка: верен отговор.Повторение на задачата не се допуска.
6.Повторение на цифри в обратен ред.
а. 9-4-7-5-1
b. 3-8-6-2-5
с. 7-0-3-9-2
Оценка: без грешни отговори
11
СРЕДЕН ВЪЗРАСТЕН
1.Абстрактни думи.Какво е :
а. щедрост
b. независимост
с. завист
d. власт
е. Справедливост
Оценка: необходими са 4 верни отговора.
2. Съобразителност.
Какво трябва да направите:
а. ако имате една кофа от 5 литра, а друга от 3 литра и трябва да отмерите
точно 2 литра вода? ( ако се затруднява може да му се подскаже, че трябва да
започне с напълването на кофата от 5 литра.) b. кофа от 9 литра и от 5 литра
и да отмерите 13 литра. Започнете с напълването на кофата от 9 литра. с.
Кофа от 3 литра и от 8 литра и да донесете 1 литър вода. Трябва да започне с
напълването на кофата от 3 литра.
Оценка: необходимо е да се решат вярно 2 от задачите.
3.Противоположни аналогии.
"Аз ще Ви кажа нещо, а Вие трябва да допълните:
а. Заекът е страхлив, лъвът е ........
b. Дървото е на земята, звездите са на...........
с. Едно цяло, което е образувано от различни неща е
хетерогенно,едно цяло образувано от еднакви неща е .........
Оценка: необходими са два верни отговора.
4.Пословици
"Обяснете ми смисъла на следните пословици:
а. Всяка коза за свой крак
b. Само вятърът ме може да помогне на моряка, ако той не направлява
кораба.
с. За книгата не бива да съдим само по корицата.
Оценка: необходими са 2 верни отговора.
5.Съществени различия.
Каква е главната разлика между:
а. Работа и игра
b. Способност и постижение
с. Оптимист и песимист
Оценка: необходими са два верни отговора.

12
Ориентиране.
От лицето се иска да каже името на посоката.
а. Кажете ми към коя страна ще бъдете обърнати с лице, ако
дясната ви ръка показва север?
b. Ако вървите на изток и след това се обърнете на дясно, в
каква посока ще вървите?
с. Ако вървите на изток и след това се обърнете наляво и
после надясно, в каква посока ще вървите?
d. Ако вървите на север, след това се обърнете надясно и
после на наляво, в какво направление вървите?
Оценка: необходими са два верни отговора.