Последователи

петък, 9 февруари 2018 г.

Методика за диагностика на паметта. Тест „10-те думи” на Александър Лурия

1. Цел – Оценка състоянието на паметта, активността на вниманието и уморяемост.
2. Описание – Методиката включва стимулен материал, който се разработва обикновено от самия експериментатор и представлява набор от 10 думи, който трябва да са популярни, кратки (от 1-2 срички и не трябва да са близки по значение). Изследват се трите основни паметови процеса: а/ запомняне (фиксация), б/ възпроизвеждане (репродукция) и в/ задържане (ретенция).
Методиката може да бъде приложена спрямо деца над 5 г. и към възрастни.
Методиката се прилага по следния начин: След инструкция, на изследваното лице се прочита набора от 10 думи и от него се иска да ги възпроизведе в произволен ред, колкото се може повече.  Четенето, респ. възпроизвеждането продължава не по-малко от 5-6 пъти, като всеки път експериментаторът маркира в бланката си (списъка с думи) всяка една възпроизведена дума, като отбелязва с цифра последователността, в който е била възпроизведена (виж приложената бланка). Ако изследваното лице каже някоя от думите втори или трети път, тя се маркира само веднъж.
3.1. Инструкция (вариант за деца): Сега ще проверим твоята памет. Аз ще ти казвам думи, ти ще ги чуеш, а след това ще ги повториш колкото можеш. Повтаряш ги  в произволен ред, така както се сещаш за тях”
Психологът прочита предварително подготвения списък от думи, без да бърза, отчетливо и  ясно. Изчаква отговора на изследваното лице и записва резултата в протокола. След това дава нова инструкция: „Сега отново ще ти прочета всичките думи, а ти трябва отново да ги повториш – и тези, които каза  и тези, които пропусна  първия път. Порядъка не е важен”
3.2. Инструкция (вариант за възрастни):Сега ще Ви прочета няколко думи. Слушайте внимателно. Когато спра да чета, Вие веднага трябва да повторите толкова думи, колкото сте запомнили. Повторете думите в произволен ред.
Психологът прочита предварително подготвения списък от думи, без да бърза, отчетливо и  ясно. Изчаква отговора на изследваното лице.  След това се дава нова инструкция: „Сега отново ще Ви прочета всичките думи, а Вие трябва отново да ги повторите – и тези, които назовахте и тези, които пропуснахте първия път. Порядъка не е важен”
Следващите опити (от 3 до 5 прочитания), се повтарят без инструкция, психологът просто казва: „А сега още веднъж”.
След 5-6 повторение, психологът казва: „След един час ще ми кажете думите още веднъж”.
На всеки етап, след повторението на думите, психологът записва възпроизведените думи в протокол, като под всяка възпроизведена дума от списъка, експериментаторът поставя кръстче, за онези, които са били повторени . Ако изследваното лице назове дума, която не е в списъка, тази дума се записва в отделна графа. След един час изследваното лице по молба на психолога възпроизвежда без предварително прочитане запомнените думи, които се фиксират в протокола
4. Стимулен материал: число, хор, камък, гъба, кино, чадър, море, пчела, лампа, котка
5. Обработка и интерпретация на резултатите
Получените и записани в протокола резултати, се отразяват в крива на запомнянето. По формата на кривата могат да се направят изводи за особеностите на запомнянето.
= Здравите деца с всяко следващо възпроизвеждане увеличават количеството на правилно назовани думи, докато изоставащите в развитието си деца възпроизвеждат по-малко количество и могат да демонстрират  увеличен брой излишни думи.  
= При изследване на възрастни, при третото повторение изследваното лице с нормална памет, обикновено възпроизвежда правилно 9-10 думи.
= Кривата на запомнянето може да даде сведения за състоянието на вниманието при изразена уморяемост.  Повишена уморяемост се регистрира в този случай, в който изследваното лице (възрастен или дете) веднага възпроизведе 8-9 думи, а след това всеки следващ път – все по-малко и по-малко, т.е. кривата в графиката не расте, а се снижава.
= Ако изследваното лице възпроизвежда все по-малко и по-малко думи, това може да свидетелства разсейване (отвличане) на вниманието и забравяне.
= Зигзагообразен вид на кривата говори за неустойчивост на вниманието.
= Крива, имаща формата на „плато” свидетелства за емоционална вялост на детето и отсъствие на заинтересованост.
= Броят на думите, запомнени и възпроизведени 1 час по-късно, показват какво е състоянието на дълговременната памет.

Изчисление на успеваемостта при първия етап - фиксация:
В самите графи се очертават най-добрите резултати от повторенията или се пишат в дясно в полето.
            1. Успеваемост-фиксация – събират се резултатите от всяко повторение от 1-я етап  (пет повторения) и се умножават по 2.
            у-фиксация = (5 + 6 + 7 + 9 + 8) х 2  = 33 х 2 – 66 %
Тези 66 % веднага се налагат в класификатора на проф. Константин Мечков и се получава, „умерено нарушение” което е между 68% и 51% ;

Изчисление на успеваемостта при втория етап - репродукция:
2. Успеваемост-репродукция (след 1 час) – разделя се резултата от 2-ри етап и най-добрия резултат от 1-ви етап. Частното се умножава по 100.
у-репродукция = (7 : 9) х 100 = 0,7 х 100 = 70%
Тези 70 % веднага се налагат в класификатора на проф. Мечков и се получава леко нарушение

Изчисление на успеваемостта при третия етап - ретенция:
3. Успеваемост-ретенция – разделя се резултата от 3-ти етап с резултата от 2-ри етап. Частното се умножава по 100.
у-ретенция = (8 : 7) х 100 = 0,1 х 100 = 110%
Тези 110 % веднага се налагат в класификатора на проф. Мечков и се получава „норма” над  84 %

II. „Kрива на запомнянето” (виж отново тест-приложението).
Маркират се от графиката постиженията от всеки етап и се свързват в крива;
Ш                  Маркери за норма:
- норма – възходяща линия
- норма – постоянно възпроизвеждане на първите 2-3 и последните 2-3 думи
Ш                  Маркери за нарушения:
- нарушение ако го няма началото от 2-3 думи  и края от 2-3 думи,  имаме „лабилен паметов процес”.
- нарушение – крива тип „зиг-заг”  говори за органно-мозъчен проблем, но няма гаранция.
Гаранцията е, ако:
            а/ първата точка (първо повторение) е по-ниска от 5 ;
            б/ кривата стига по-ниско от 9;
            в/ при повторението след 1 час – резултатът е едва 1-2 думи.
            Такава крива се нарича „органничен тип паметова крива”.
- нарушение – крива тип „плато” – получава се когато при две и повече повторения резултатът е един и същ. Говори за наличие на „съдова органика” (хипертония, хипотония, склероза, епилепсия). Кривата се нарича „съдов тип паметова крива”
- нарушение – повтаряща се крива при седмо, осмо или девето повторение, т.е. повтаря се без изменение. Кривата се нарича крива „мозъчно-травмен тип”
- нарушение – нови думи (конфабулации), с които запълва паметовите следи. Дори при добър резултат наличието на конфабулации (над 3) говори за „лабилен паметов процес”.
Особености:
– Новите думи (конфабулации), които пациентът си е измислил и посочил при теста е симптом за проблем в механичната памет, затова защото човек несъзнателно  запълва паметовите празнини. Колкото са повече, толкова по-зле.
– Важното е броят на запомнените думи да нараства.
– При проблем в паметта кривата е зигзагообрана.
– Друг неблагоприятен вариант е т. нар. „плато” – без промяна.
– Държи се сметка от къде сме почнали и къде е крайната точка, т.е. има ли развитие (успех).
– Ако са налице застойни или отрицателни стойности, тогава говорим за съдов проблем  (хипертония, хипотония)
– Признак за наличие на проблем е запомнянето на двата края на набора от думи и „загубване” на тези в средата. Например от 5 до 7 позиция.
Стереотипи на възпроизвеждането
-                     Когато думите се възпроизвеждат в реда на подаването, говорим за прав стереотип – добра фиксационна способност и за личностен стремеж към подреденост.
-                     Когато възпроизвеждането започва от последните думи — обратен стереотип –  несигурност на изследваното лице — стремеж да се подсигури с последните думи.
-                     Когато възпроизвеждането е зигзаговидно — зигзаговиден стеретотип —  затруднена организация на паметовата способност,
-                     Може и.да няма стереотип —  затруднена организация на паметовата способност,
Ако не искаме да изчисляваме успеваемост, ръководим се от ориентировъчна норма, която е достигането на 8 запомнени думи при третото повторение.
В норма човек може да запомни 7±2 елемента при еднократно подаване (думи, цифри, фигури). В теорията този кри­терий се означава като обем на паметта — пределното число еле­менти, които могат да бъдат запомнени при едно подаване.
При преценка на паметта като способност с методиката "Заучава­не на десет думи" изчисляваме успеваемост за фиксация, която бива два вида: средна успеваемост за фиксация — Уфср., и максимална успеваемост за фиксация — Уфмакс.; изчисляваме и успеваемост на репродукция, възпроизвеждане — Ув.
Средната успеваемост за фиксация е равна на средната аритме­тична от първите пет повторения. Тъй като думите са десет, за всяка възпроизведена дума се полагат 1.0 %. Максималната успеваемост за фиксация, Уфмакс., е равна на най-големия брой думи, запомнен при ,тези пет повторения, умножен по десет. Успеваемостта за възпроиз­веждане изчисляваме по формулата:
У B = (B : У Ф с р) . 100,
където В е броят на възпроизведените думи след един час.

Оформяне на заключение от психологическо изследване
Правила
Външният вид (шапка и антетка) се оформя както при диагностика на вниманието внимание. Съдържанието обаче включва новите сфери, принадлежащи на паметта.  И тук не се пишат цифри и проценти, а се посочват степените на Мечков (леко, умерено, значително, тежко, много тежко).
Механично-цифрова слухова  памет (Джйекъбсън) – дори при най-малки нарушения има висока значимост, т.е. дори при леко нарушение интерпретацията е за сериозен проблем.
Механично-зрителна памет  (Бернщайн) – дава информация за органично нарушение, ако са възпроизведени 3 и по-малко фигури + разминаване в резултатите по Джйекъбсън и „10-те думи” или под 35%.
Паметовата крива дава информация за нарушения от три типа:
а/ мозъчно-съдов
б/ мозъчно-органичен
в/ мозъчно-травмен или травмена болест.
Частични изводи – тук се посочват характерни нарушения, описват се с:
- наблюдава се (установи се, констатирано е) ............. нарушение;
- установена е тенденция към ....................
Общ извод -  Като цяло е установено леко нарушение на фиксацията с тенденция към значително нарушение на възпроизвеждането и ретенцията. Констатирани са признаци на нарушения от „мозъчно-съдов” тип (крива) с изразен лабилен паметов процес (конфабулации)
  
Примерен образец на бланка
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
ОТ ПРОВЕДЕНО ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

на ................................................................................, на  ......... год.

            Днес, ........2009г. от ..... до ..... часа, в ...............(място на провеждане).............. беше проведено психологическо изследване за диагностика на паметта на ......................................................., на ....... г., живеещ в ..............................................................................................
            Получени са следните резултати:
            1. Памет
            1.1. Фиксация – ...............................................................................
            1.2. Репродукция – ..........................................................................
1.3. Ретенция – ................................................................................
1.4. Механично-цифрова слухова  памет – .....................................
1.5. Механично-зрителна памет  – .................................................
1.6. Паметова крива  – ..................................................................
1.7. Конфабулации –
Изводи: ......................................................................................... 
                -          Частични изводи – ......................................................
                -          Общи, окончателни изводи – .......................................

Провел изследването:...............................
                                                        /име, фамилия, подпис/

Отп. в 2 екз.
Екз.№ 1 – пациента
Екз.№ 2 – към дело
дата: ........20..г.

            Приложение-1:
Скала на проф. К. Мечков:
Степен           Проценти         Отклонение
I                      над 84              няма /норма/
II                     84-68               леко
III                    68-51               умерено
IV                   51-34               значително
V                     34-17               тежко
VI                   под 17              много тежко.събота, 27 януари 2018 г.

just hit the road for nowhere

Блазнила ли те е някога идеята да изчезнеш, да зарежеш всичко, да хванеш пътя, да започнеш всичко отначало някъде другаде, като някой друг? Да усетиш свободата да си сам, нов, необременен от минало и бъдеще, съсредоточен в настоящето?
Естествено винаги има спънки, отговорности, хора които разчитат на теб или поне ти така си мислиш. Но не е невъзможно и всъщност никак не е трудно. Взимаш раницата и тръгваш. Можеш да бъдеш какъвто си поискаш и където си поискаш. И не, не е като в социалните мрежи. Там си същия идиот, просто малко се прикриваш, а на пътя си си ти, същия и все пак различен. Няма ги всички притискащи те условности, нуждата да слагаш маска и да се усмихваш, защото така се очаква от теб. Не мислиш какво впечатление ще направиш, как ще се отрази на кариерата и всичката тая социална помия която се напластява върху теб, трупа се и те задушава малко по малко, докато накрая забравиш кой си.
Не че като започнеш отначало и скъсаш връзките с досегашния си живот не рискуваш просто да изстържеш малко от налепите за да има място за нови. Обаче дори и така да е, все е по-добре от нищо.
Може и да се върнеш към старите си навици и да си умреш кротко от скука в леглото.
Обаче може и да се получи. Да станеш не просто някой друг, някъде другаде, а точно този който винаги си искал да бъдеш, обаче просто си се спирал.

Права на жените, децата, козите, прасетата, листните въшки и прочие...

Два дни слушам приказки тип 1001 нощ за правата на хората. Ставаше дума, за това, че хората с дълбока умствена изостаналост/тежко психическо увреждане и др. имат права. То това хубаво. Ама ачовек, който не може да говори, да седи седнал, да гълта сам, като има правото да си избере сам дрехите, да сключи договор, да се ожени и прочие, то това с какво му е полезно? Той не може да упражни това право.
Обясни ми се - многократно и целенасочено с презумцията, че и аз страдам от някаква ментална дисфункция/което си е така, след като два дни слушам опитите на по-тъпи от мен да ме манипулират/. Та обяснението е следното - всички имат "мечти". Апропо мечти е абстрактно понятие. Боравенето с абстрактни понятия изисква определо ниво на интелект и ментална съхраненост. Всеки може да каже, че иска да е президент. Това не е мечта. Това е желание за нещо, което не се разбира. И аз искам да съм крал на Кашмир, но уви, нямам шанс.
Та значи имат си хората мечти и за това трябва да им дадем права. Няма лошо. Обаче си задавам следния въпрос - правата водят до носене на отговорност. Аз имам пълното право да сключа договор. Обаче после трява да спазвам задълженията си по този договор, в противен случай ще си понеса последствията, сиреч наказанията при неспазване на поетата отговорност. И питам - кой ще носи отговорността, когато човек с умствено изоставане си продаде апартамента, вземе вещи на изплащане без да има стабилни доходи и т.н? Отговора беше толкова мъгляв и разнопосочен, че така и не разбрах, ама в крайна сметка ще си носи отговорност тоя дето има права. Щото в правото е така - право - отговорност - последствия.
Е, ще има "подкрепа". Демек, ние ще дадем на човека правото да прави глупости, да носи отговорност и да се забърка в неща които не са му по възможностите/за да си има той правото да "мечтае"/, ама ние ще го подкрепяме. Ще му обясняваме какво трябва и не трябва и ще си мислим, че много сме му помогнали. Пък като все пак направи глупост - е, важното е да си гони мечтите.
И някак си покрай тая щуротия дето сигурно ще стане закон и много хора с увреждания ще получат права които не могат да ползват се замислих за всички малоумщини напоследък - джендър, мендър, трети пол, правата на кръвосмесители и любители на малки дечица и т.н. Щото чета тука как цели семейства си сменят пола, как някакви се женят за хладилници, как трябва да има тоалетни за 3 тия пол. Много не им се връзвам аз на тия глупости. Щото откачалки бол. Мене като ми се пикае влизам в свободната тоалетна щото е по-добре да пикаеш в грешния кенеф отколкото в гащите.
И аз нали съм си ръб ще си продължа да вярвам, че за всичко са виновни жените. Всички простотии започват с даване на права на жените. После на децата и така лавинообразно. То няма лошо. Ма една жена днес като има всички тия права какво печели? Я вижте колко жени са малтретирани, изнасилени, обиждани, взимат малко пари за много работа..... То правата са хубаво нещо, ама само ако можеш да ги упражняваш и ако си носиш и отговорностите идващи с тях.
И после някой ще каже, че сме равни. Равни друг път. Всеки е различен. Раждаме се различни, растем различни и умираме различни. И слава Богу, иначе да сме пукнали от скука.